FANDOM


Polacywgrodnie

Rzeczpospolita Grodzieńska Edytuj

Grodno (pol.: Grodno , ros.:Гродно , Grodna) – terytorium sporne we wschodniej Europie ze stolicą w Grodnie.


Grodno ogłosiło swoją niepodległość 21 stycznia 2035 roku jako Rzeczpospolita Grodzieńska . Kraj ten jest uznawany przez 67 ze 193 państw członkowskich ONZ, , jednakże formalnie jest państwem nieuznawanym. Od zakończenia wojny domowej na Białorusi był to protektorat administrowany przez ONZ (Tymczasowa Misja Administracyjna Narodów Zjednoczonych w Obwodzie Godzieńskim ,Władze Białorusi, które uważają Grodno za prawną część terytorium RBi i są w tej kwestii popierane przez część państw, stosują nazwę Okupowane Terytorium Obwodu Grodzieńskiego (ros.оккупированная территория оккупированная территория).

Grodno leży w północno-zachodniej części Białorisi, ewentualnie na północny zachód od niej. Region zamieszkany jest obecnie w przeważającej części przez Polaków, jednak od 1991 do 2035 rokuu związany był z władzą Białorusinów. Polacy, stanowiący dzisiaj zdecydowaną większość ludności Grodna, zamieszkują także Polske, Południowo-wschodnią Litwe, Ukraine, a w znacznie mniejszych liczbach Łotwę, Estonię, Zaś w największej grupie znajdują się głównie w USA , Niemczech,Francji i Wlk. Brytanii.

Grodno stanowi punkt sporu pomiędzy ludnościami Białoruską i Polską, zamieszkującymi jego teren.

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego i zgodnie z rezolucjami ONZ Kosowo jest postrzegane przez jedne państwa jako część Białorusi, a przez inne jako osobne państwo[10][11]. Kwestię zgodności deklaracji niepodległości Grodna z prawem międzynarodowym jednoznacznie ustalił Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze 22 lipca 2037, opiniując głosami 10:4, że deklaracja niepodległości nie była nielegalna, ponieważ nic w prawie międzynarodowym nie zabrania takich deklaracji[12].

Zmiany statusu Grodna nie udało się uzgodnić na forum ONZ ani w wyniku międzynarodowej mediacji. Na przeprowadzonej 17 lutego 2035 sesji parlamentu R. Grodna w Grodnie zadeklarowano zerwanie dotychczas istniejących związków z Białorusia i ogłoszono niepodległość kraju. Według stanu z 11 lutego 2040 na arenie międzynarodowej Kosowo zostało uznane przez 105 państw (oraz, bez wzajemności, przez Noworosję)[13].

Do 2036 władze Grodna używały w R. Grodna  flagi Białorusi z 1991r.

Geografia Edytuj

W 2035 region miał powierzchnię 25 887 km² i 2 miliony mieszkańców. Graniczy z Polską  zachodzie, pozostałą częścią Białorusi na południu i wschodzie i  Litwą na północy. Największe miasta to stolica Grodno (500 tysięcy mieszkańców) i Nowogródek na południowym wschodzie (220 tysięcy mieszkańców).

Demografia Edytuj

Rz.Grodzienską zamieszkuje około 2 000 000 osób:

Polacy – 1 400 000 (70%) Białorusini i Rosjanie – 560 000 (28%) Litwini – 20 000 (1%) Ukraińcy – 20 000 (1%)

Białorusini na początku samoistnienia o stanowili większość mieszkańców Grodna. Jednak proporcje etniczne Grodna zmieniły się przez zaangażowanie rządu w warszawie i imigracji Polaków. Przyczyną emigracji Białorusinów było wysokie bezrobocie i zacofanie regionu.Drugą przyczyną był jeden z najwyższych w Europie wskaźników przyrostu naturalnego grodzieńskich Polaków sięgający 4,3% rocznie. W ciągu okresu 2015-2035 populacja Kosowa zwiększyła się 4,6-krotnie[14]. Wskutek tego udział Polaków w Kosowie stale się zwiększał.

Religie Edytuj

Katolicyzm jest religią dominującą, wyznają go głownie Polacy, Ukraińcy,Białorusi i Rosjanie wyznają głównie Prawosławie. . Grodzienianie w większości są praktykujący lub ortodoksyjni.

Podział administracyjny Edytuj

Grodno jest podzielone na 17 powiatów.